Zapytanie ofertowe.

Opublikowano dnia 28.03.2023r.

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące realizowanego przez nas projektu „μGranty B + R dla Przedsiębiorstw”.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są w zamieszczonych plikach:

Treść zapytania ofertowego

Zaktualizowano powyższy plik. W poprzednim popełniono omyłkę pisarską.

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 Wzór umowy na przeprowadzenie prac B+R

Załącznik nr 4 Oświadczenia

Załącznik nr 5 Wykaz usług

Załącznik nr 6 Wykaz kadry

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 Zamawiający Jacek Ryń Studio informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych,

za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: Design and Business spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium cena – 100 pkt.

Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa brutto w zł Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Design and Business Sp. z o.o., ul. Aleksandra Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot

 

246.000,00 100 100

Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

UE „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”

Firma Jacek Ryń Studio otrzymała dofinansowanie w ramach programu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Cel projektu:

W toku projektu badawczego priorytetem będzie opracowanie, przebadanie i zweryfikowanie algorytmów AI na potrzeby utworzenia dedykowanego modułu programowego wspierającego dobór stylistyki obudowy na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań odbiorcy. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych weryfikujących powyższe założenia.

Planowane efekty projektu:

  • Opracowanie bazy zasilającej metody sztucznej inteligencji
  • Badanie nad algorytmami sztucznej inteligencji na potrzeby prototypowego modułu do tworzenia rozwiązań stylistycznych obudów
  • Testowanie prototypu

Okres realizacji: 01.03.2023-31.08.2023

Całkowita kwota projektu: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Obserwuj naLin.Be.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!